Fotogalerie

Přednášky a besedy pro mládež

Josef Klíma – Zločin kolem nás

Přednáška spojená s besedou o kriminalitě mládeže, která vychází ze skutečných případů, které Josef Klíma jako novinář, spisovatel a reportér prožil. Tento pořad je speciálně zaměřen na mezní situace, v nichž se studenti mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti (dobrovolná i násilná prostituce u děvčat a chlapců, najímání mladistvých k převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata).

MUDr. Radim Uzel CSc. – Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství

MUDr.Radim Uzel CSc. v této sexuologické přednášce – besedě hovoří např. o sexuální výchově (přirozená součást života), ale poukazuje i na možná nebezpečí, které pohlavní aktivita přináší (nechtěná těhotenství, pohlavně přenosné nemoci – včetně AIDS). Také pravdivou, otevřenou a věku přiměřenou sexuální výchovou seznamuje posluchače s otázkami jako např. – vztah k sexuálním menšinám včetně homosexuálů, prevenci sexuální kriminality a násilí včetně zneužívání nezletilých.

GrowJOB institute Brno, Mgr. Věra Kapsová – Jak vyhrát boj s prokrastinací

Prokrastinace = chorobné odkládání důležitých úkolů a povinností. Smyslem přednášky je pomoci studentům zlepšit organizaci času a zvýšit efektivitu při studiu a další práci. Přednáška prezentuje jak teoretické základy, které jsou postavené na aktuálních vědeckých výzkumech nejlépe hodnocených světových univerzit (Stanford, MIT, Harvard, …), tak praktické nástroje boje proti prokrastinaci.
Díky ní se studenti dozví:
1. Jak zvýšit svou vnitřní motivaci ke studiu a jak účinněji nalézt své zaměření.
2. Jak rozdělit studijní povinnosti na menší části, jak prioritizovat a zvýšit svou soustředěnost.
3. Jak se dlouhodobě naučit pozitivní návyky a odnaučit ty negativní.
4. Jak během dne efektivně odpočívat tak, aby člověk neztrácel kreativitu a chuť ke studiu a k práci.
5. Jak snížit vliv negativních emocí a jak se naučit zvládat emočně náročné situace.
Výsledkem jsou konkrétní kroky a návyky, které studentům dlouhodobě zvýší motivaci, efektivitu a
sníží stres při studiu a náročných životních situacích.

GrowJOB institute Brno, Mgr. Věra Kapsová – Jak se nestát obětí sociálních sítí?

Dnešní doba je typická velkým rozvojem technologií. Internet, chytré telefony, tablety a také sociální sítě. Mladí lidé zde tráví více času, než si dokáží připustit. To však mění jejich vnímání reality, aniž si sami uvědomují, jakým způsobem. Rada: „Nepoužívej ten telefon.“, dnes nemůže obstát. Jak tedy mladým lidem pomoci, aby uměli s rozumnou mírou zacházet s chytrými telefony a sociálními sítěmi?
Díky přednášce se studenti dozvědí:
• Jak ovlivňují sociální sítě vnímání reality? Jak se za poslední léta změnilo chování a psychika uživatelů sociálních sítí?
• Jak ovlivňuje sdílení velkého množství informací naše sebevědomí a zdravé vnímání sebe sama?
• Jak se naučit zacházet s chytrými telefony a sociálními sítěmi s rozumnou mírou?
• Jakými způsoby můžeme rozvíjet naši paměť a soustředěnost v dnešní rušné době?
• Jak dlouhodobě udržovat kvalitní vztahy?
• Jak se pohybovat na sociálních sítích, co o sobě sdělovat a jak poznat, kdy hrozí nebezpečí?
Výsledkem přednášky jsou konkrétní kroky, které mohou mladí lidé zavést v běžném životě, aby
dokázali „zůstat v obraze“ s technologiemi a sociálními sítěmi, ale zároveň se nestávali jejich obětí.

mjr. JUDr. Jaromír Badin – Drogová kriminalita a my v roce 2016

Beseda o nejčastěji zneužívaných omamných a psychotropních látkách, jejich vlivu na lidské zdraví a osudy, o kriminalitě spojené s ilegální výrobou a s prodejem drog a o základech trestní odpovědnosti.

mjr. JUDr. Jaromír Badin – Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mladistvé

Přednášející je vyšetřovatel – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.
Během besedy bude hovořit o těchto tématech:
1. Kriminalita páchaná mladistvými a na nich (šikana, vydírání, domácí násilí, loupeže, zneužívání,
prostituce, vandalismus, agresivita)
2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking, zneužívání osobních
údajů prezentovaných na internetu)
3. Zneužívání návykových látek a závislost na nich (alkohol, drogy, nikotin)

mjr. PhDr. Tereza Sejkorová – Šikana a kyberšikana

Základem přednášky bude šikana a její vazba na kriminalitu u dětí a dospívajících. Co je šikana, kdy už můžeme hovořit o šikaně a kdy jde jen o „škádlení“, jaké jsou rozdíly mezi šikanou dívčí a chlapeckou, kdo se může stát obětí šikany a kdo naopak pachatelem. Jaký je vztah šikany a trestné činnosti, zda a kdy je šikana trestná a co hrozí pachateli. Jak se šikanou zacházet, zda, co a kdo s ní může udělat – co může udělat dítě nebo mladistvý sám a co by měli udělat dospělí – učitelé i rodiče, případně na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Bude se hovořit i na téma kyberšikany – co to vlastně je, v čem je její nebezpečí a zda a jaká je možná prevence.

mjr. PhDr. Tereza Sejkorová – Drogy a kriminalita

Základní povídání o kriminalitě, o drogách a o jejich vzájemném vztahu, nejjednodušší seznámení s trestním zákoníkem a normami chování, které u nás platí. Rozdělení a přehled nejrozšířenějších drog, účinky a rizika jednotlivých typů drog a jejich aplikace. Vztah drog a kriminality. Kriminalita dětí a mladistvých, nejčastější druhy kriminality dospívajících, rizikové chování, které může ke kriminalitě vést. Povídání o tom, jak se nestát nejen pachatelem, ale ani obětí.

mjr. PhDr. Tereza Sejkorová – Terorismus nejen islámský versus osamělí střelci-násilí davu a jednotlivce

Přednáška o kriminální osobnosti člověka, o tom, kdo je schopen páchat násilí a z jakých příčin, jaká je síla davu a „společné myšlenky či cíle“. Půjde o terorismus nejen spjatý s islámem, ale hovořit se bude i o dalších podobných násilných akcích ve světě vůbec, ale také o protipólu „davu“, kterým jsou „osamělí teroristé“ – masoví vrazi a střelci a to nejen z poslední doby. Kdo a proč si může najít k tomuto typu násilí cestu a jaké jsou příčiny takového chování. Exkurze do minulosti a některé případy z ní, protože ani terorismus, ani masové vraždy nejsou záležitostí posledních několika let, ale objevují se v historii periodicky a poměrně často, mění se jen formy násilí, jeho cíle a naše povědomí o těchto věcech. Zároveň zmíníme i možnosti, zda a jak podobné případy včas odhalit a jak se proti nim může společnost bránit.

mjr. PhDr. Tereza Sejkorová – Bezpečný svět-jak se nestat obětí

Povídání o zásadách, jak se chovat ať už doma, či ve škole nebo na ulici, aby se dítě co nejlépe vyhnulo riziku, že mu někdo ublíží. Kde, jak a s kým se pohybovat, co o sobě sdělovat a jak poznat a vyhnout se momentům, kdy hrozí nebezpečí. Co je v pořádku a co už ne, co si k dětem mohou dospělí (nebo i starší děti) dovolit a na koho se obrátit s problémy.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc. – Lidská sexualita: reprodukční, hygienická a právní rizika

Psychiatr, sexuolog a soudní znalec v uvedených oborech seznámí posluchače s důležitými fakty o lidské sexualitě. Podá základní informace o plánovaném rodičovství a antikoncepci, o vztahu mezi sexuální praxí lidí a nejčastějšími pohlavně přenosnými infekcemi. Probrány budou trestně právní regulace sexuálního chování a možnosti prevence sexuálních deliktů.

MUDr. Jiří Presl – Návykové látky kolem nás

Jedná se o pořad primární protidrogové prevence založený na interakci mezi MUDr. Jiřím Preslem a studenty. Pořad pokrývá celou oblast rizikových návykových látek (drogy, alkohol, cigarety), poskytuje základní informace o závislostech na legálních a ilegálních drogách, o diagnostice a možnostech pomoci. Pořad poskytuje informace i v návazných oblastech jako je kriminalita a sex a základem pořadu je diskuze se studenty.

PhDr. Ivan Douda – Drogy nebo aktivita

Pořad poskytuje základní informace o vlastnostech, rizicích a dalším kolem drog. Od legálních jako alkohol či kouření, až po ilegální, jako pervitin, heroin, marihuana atd. Studenti se dozví o možnostech prevence, pomoci, léčby, chování rodiny či školy. V pořadu jsou užívány aktivizační techniky práce se studenty.V naléhavých případech existuje i možnost akutní krátké poradenské intervence po skončení pořadu. Lektorem je známý specialista – psycholog, s dlouholetou praxí v daném (drogovém) oboru.